Nocken 7 och Tureberg 26:80

I juni 2011 tog Kommunstyrelsen i Sollentuna beslut om att överlåta två fastigheter från kommunen till Sollentuna kommunfastigheter AB, SKAB. I uppdraget ligger också att påbörja planeringen för att bygga två nya LSS-boenden. De nya boendena ska vara klara för inflytt under 2025 respektive 2026. I kommunens strategiska lokalförsörjningsplan framgår behov av fler boenden för personer med funktionsnedsättning. På kommunstyrelsens sammanträde beslutades därför att Sollentuna kommunfastigheter AB, SKAB ska påbörja genomförandet av två boenden, det ena i Norrviken på fastigheten Nocken 7 och det andra i Tureberg på fastigheten Tureberg 26:80.  Båda fastigheterna är i dagsläget obebyggda. SKAB genomför projektering under hösten, och upphandling av samverkans entreprenad under 2023. Genomförandetiden för respektive boende beräknas vara ungefär två år och projekten genomförs efter varandra. Tillträde för Nocken 7 i Norrviken kan därmed tidigast bli under 2025, och för Tureberg 26:80 under 2026. Sista anbudsdatum är 9 mars 2023. Ta del av handlingarna här: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afpoddgqrj