Rivning av byggnader på fastigheterna Skalden 1, Sångaren 1 (Adress Skiljevägen 5 och 6A)

Rivning av byggnader på fastigheterna Skalden 1, Sångaren 1 (Adress Skiljevägen 5 och 6A)

 

Kommunstyrelsen har beslutat att ge SKAB i uppdrag att riva de två kommunala byggnaderna. Kommunledningskontoret har studerat objekten utifrån bland annat kulturgeografiskt värde. Byggnaderna har bedömts vara utom räddning, en renovering bedöms högt överstiga en förväntad framtida intäkt för byggnaderna.

 

Skiljevägen 5, kv Skalden 1.

Byggnaden har lågt kulturhistoriskt värde och ingår inte i kulturmiljöplanen.

Byggnaden är nedgången och haft stora problem med skadedjur. Renovering bedöms inte aktuell. Marken ska återställas med växtbar jord. Fastigheten ligger till stor del inom nybyggnadsförbud och kommer inte att avyttras av kommunen. Marken blir del av övriga landskapet.

 

Skiljevägen 6A, kv. Sångaren 1.

Byggnaden har lågt kulturhistoriskt värde och ingår inte i kulturmiljöplanen.

Renovering bedöms inte aktuell. Marken ska avslutas som grusad yta. Marken kommer eventuellt att säljas efter erforderliga kommunala beslut.

 

Då rivningarna är genomförda kommer fastigheterna Skalden 1, Sångaren 1, inte ingå i förvaltningsuppdraget mellan Sollentuna Kommun och SKAB. Frågor avseende fastigheternas framtida användning ställs till Sollentuna kommuns exploateringsavdelning