Utredning av alternativa lösningar för Turebergshuset

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit beslut om att ge kommunledningskontoret i uppdrag att se över alternativa lösningar till Turebergshuset. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 april 2020.

17 mars 2020

Turebergshuset

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit beslut om att ge kommunledningskontoret i uppdrag att se över alternativa lösningar till Turebergshuset. Detta enligt det uppdrag som gavs av fullmäktige 201909-19, § 95/2019.

Bakgrunden till uppdraget är kommunens samlade ekonomiska utmaningar som följd av demografiska förändringar och vikande konjunktur. Vilka de alternativa lösningarna handlar om får utredningen visa.

- Vi står inför en enorm investering i renovering av Turebergshuset. Samtidigt visar ekonomiska prognoser på stora framtida utmaningar. Sollentuna växer men demografiska förändringar innebär att färre ska försörja fler. Lägg därtill en vikande konjunktur. Projektet måste vara så kostnadseffektivt som möjligt, det är det vi säkerställer med detta uppdrag, säger Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande.

Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 april.
Sollentuna Kommunfastigheter AB (SKAB) kommer, med anledning av detta, invänta kommunledningskontoret återrapportering innan arbetet med Nya Turebergshuset fortsätter.