Väsjöskolan och idrottshall

Planerad förstudie

Förstudien har påbörjats för att utreda möjligheter att bygga skolan i två etapper. Därefter tas beslut om när inflyttning kan ske. Detta kan se tidigast 2022 med hänsyn tagen till detaljprojektering, upphandling med mera.