Kulturfastigheter

Avdelningen Kulturfastigheter ansvarar för att kartlägga, statusbesikta och på sikt renovera de kulturfastigheter som kommunen äger, som stått tomma under en längre tid. Målet är att bevara kommunens kulturarv genom att ta fram regler kring brandskydd, drift-, skötsel- och ordningsregler.

Uppskattningsvis ska 40 – 60 byggnader besiktigas och arbetet beräknas att vara klart våren 2020. Cirka 10-20 hus kan bli aktuella för uthyrning till privatpersoner, antingen som bostadshus eller som fritidshus beroende på standard. Flera hus beräknas vara över 100 år gamla. En del byggnader är torp, utan el eller rinnande vatten.

Uthyrning kan bli aktuellt 2020-2021
Innan allmänheten bjuds in till visning och intresseanmälan ska en del underhåll utföras på byggnaderna av Sollentuna kommunfastigheter. Fastigheter med högt kulturvärde kommer att prioriteras under upprustningen som sker etappvis under några år. Uthyrning kan bli aktuellt först 2020-2021, efter att renoveringar är genomförda.

Uthyrningsregler
I april 2019 fick kommunstyrelsen ett förslag om nya uthyrningsregler för tomma fritidshus och bostadshus. Förslaget innebär att SKAB kommer att prioritera sökande som har ett intresse av att bo i och som kan ta hand om byggnaden och tillhörande mark för att hjälpa till att bevara kommunens kulturmiljö.

57385, Kojtel 2, Överby 5.1.jpg

Kulturfastighet i Sollentuna