Nocken 7 – nytt LSS-boende i Norrviken

Förstudier och kommande projekt

Nybyggnation av ett LSS-boende med lägenheter för personer med funktionsnedsättning. SKAB genomför projektering under hösten 2021, och upphandling av totalentreprenad under 2023. Genomförandetiden beräknas vara ungefär två år. Tillträde för Nocken 7 i Norrviken beräknas till årsskiftet 2025/2026.

Vad händer nu

Under vintern 2021/2022 vill vi öppna upp en dialog med grannar och berörda i området, för att samla in viktiga synpunkter, funderingar och farhågor kring projektet. Vi väljer att göra detta i ett tidiga skede för att kunna utforma projektet på bästa möjliga sätt. 

Målet är att söka bygglov under våren 2023. När detta sker så har ni som är sakägare möjlighet att lämna synpunkter under bygglovsprocessen. 

Beställare
Vård- och omsorgskontoret.
Vård- och omsorgskontoret kommer att upphandla driften av boendet.

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, info@skab.se

FAQ - Vanliga frågor och svar i projektet

FRÅGA 1. Hur är fastigheterna placerade på tomten i förhållande till övriga fastigheter?

SVAR: Huskroppens placering är inte bestämd än, utan detta beslutas i samband med detaljprojekteringsfasen. Eftersom denna entreprenad avser att utföras på en samverkansentreprenad, har vi projekterat fram ett förfrågningsunderlag där vi utreder samtliga förutsättningar som påverkar utformningen av huskroppen. Det är därför viktigt att vi får in era synpunkter så vi kan beakta när detta utformas under detaljprojekteringen, även om det mest styrande är detaljplanens regler. När huskroppen har utformats, kommer placeringen hamna någonstans innanför den ytan nybyggnadskartan medger, se rött markerat i bilden nedan.

Bakgrund

11 juni 2021

Måndag 7 juni tog kommunstyrelsen i Sollentuna beslut om att överlåta två fastigheter från kommunen till Sollentuna kommunfastigheter AB, SKAB. I uppdraget ligger också att påbörja planeringen för att bygga två nya LSS-boenden. De nya boendena ska vara klara för inflytt under 2025 respektive 2026.

I kommunens strategiska lokalförsörjningsplan framgår behov av fler boenden för personer med funktionsnedsättning. På kommunstyrelsens sammanträde beslutades därför att Sollentuna kommunfastigheter AB, SKAB ska påbörja genomförandet av två boenden, det ena i Norrviken på fastigheten Nocken 7 och det andra i Tureberg på fastigheten Tureberg 26:80. 

- "Ungdomar som har behov av en plats på ett LSS-boende ska ha möjlighet leva sina liv som alla andra och att flytta hemifrån. Därför är det mycket positivt att vi snart kan sätta spaden i marken för de här två boendena och jag ser fram emot att följa hur boendena växer fram", säger Anna-Lena Johansson (L), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

I beslutet ingår också att fastigheterna överlåts från kommunen till SKAB. På det sättet kan det kommunala fastighetsbolaget som har ansvar för samhällsfastigheterna, ta helhetsansvar över byggprocessen.

- "SKAB är mycket hedrade över att - i samarbete med Sollentuna kommun - få tillskapa ytterligare två viktiga omsorgsboende i Sollentuna. Oavsett vad du har för eventuella funktionsvariationer ska Sollentuna upplevas tillgängligt och du ska känna dig väl omhändertagen. De boenden SKAB nu bygger blir viktiga inslag för de personer som får förmånen att kalla detta boende för sitt hem” säger Thomas Ardenfors, styrelseordförande i SKAB.

Båda fastigheterna är i dagsläget obebyggda. SKAB genomför projektering under hösten, och upphandling av samverkans entreprenad under 2023. Genomförandetiden för respektive boende beräknas vara ungefär två år och projekten genomförs efter varandra. Tillträde för Nocken 7 i Norrviken kan därmed tidigast bli under 2025, och för Tureberg 26:80 under 2026.

Vård- och omsorgskontoret kommer att upphandla driften för båda boendena.

 

Kontakta oss

Vi har spetskompetens inom ny-, om- och tillbyggnation och förvaltning av samhällsfastigheter. SKAB bidrar till att Sollentuna kommun utvecklas till en attraktiv verksamhets-, näringslivs- och bostadsort. 

Åk till toppen