Policy och riktlinjer avseende mutor

Policy och riktlinjer avseende mutor

SKAB följer Sollentuna kommuns policy och riktlinjer avseende mutor. 

Syftet med denna policy och dessa riktlinjer är att de ska vara en vägledning i frågor om muta och att lägga fast grunden för anställdas och förtroendevaldas förhållningssätt till gåvor och andra externa förmåner.
Policyn och riktlinjerna ska bidra till att upprätthålla allmänhetens förtroende för de verksamheter som bedrivs av kommunen och de kommunala bolagen.

Här kan du läsa policy och riktlinjer avseende mutor.