BID Rotebro

Gemensamma krafter ska öka tryggheten och trivseln i Rotebro

BID Rotebro är ett samarbete mellan Sollentuna kommun, polisen, Sollentunahem, Sollentuna Kommunfastigheter AB, John Mattson och andra aktörer som verkar i området. Samarbetet syftar till att stärka tryggheten och attraktiviteten i Rotebro för att området ska bli ett ännu bättre område att bo, besöka och verka i. Under trygghetsvandringarna, som är en av flera aktiviteter som BID Rotebro avser att genomföra, tittade deltagarna bland annat på belysning, buskage, klotter, nedskräpning och annat som kan skapa otrygghet. Anteckningar och bilder kommer sedan att gås igenom för att se hur det kan åtgärdas på bästa sätt.

- Trygghetsvandringarna är ett väl beprövat sätt att skapa förutsättningar för att ett bostadsområde ska upplevas som tryggare och mer trivsamt. Det är ett bra verktyg för oss att hjälpas åt att tillsammans med andra få en samsyn på hur vi vill att området ska se ut, och hitta konkreta förbättringsåtgärder som i många fall är förhållandevis enkla att genomföra men som innebär en stor förbättring, säger Diana Eriksson, förvaltningschef på Sollentuna Kommunfastigheter AB.

BID – Boende, Integration och Dialog

Medlemmarna i BID Rotebro arbetar för att stärka tryggheten och attraktiviteten i Rotebro. Syftet är också att främja ett gott samarbete mellan fastighetsägare och andra aktörer i området, skapa en positiv utveckling i lokalsamhället när det gäller handel och service, kommunikationer, trafikmiljö och fysisk miljö. Under 2024 kommer verksamheten att inriktas mot fem områden som ska bidra till att Rotebro blir ett bättre område att bo, besöka och verka i: trygghet och säkerhet, gemenskap och trivsel, kommunikation, utemiljö samt stadsutveckling.

Förkortningen BID står i Sverige för Boende, Integration och Dialog (internationellt står förkortningen för Business Improvement District). Initiativet är ett sätt att organisera samverkan mellan fastighetsägare och offentliga aktörer.

BID Rotebro är Sollentunas andra samarbete i denna form. Sedan 2021 finns även BID Tureberg som består av flera fastighetsägare i Tureberg, Polisen och Sollentuna kommun.