Sollentuna Simhall

Ombyggnation av Sollentuna Simhall

Kommunens simhall är i behov av omfattande renovering och inom en förstudie har en statusbesiktning genomförts. Utifrån omfattningen av de identifierade bristerna finns det en överhängande risk att simhallen kommer att behöva stängas om renoveringsåtgärderna inte genomförs så snart som möjligt.

Projektering (fas 1) genomförs mellan juni 2024 och april 2025. Efter beslut om genomförande i maj 2025 kan entreprenadgenomförandet (fas 2) avseende simhallen påbörjas i juni 2025 och pågå preliminärt till januari 2026. Simhallen kommer då att behöva vara helt stängd. Det finns emellertid en osäkerhet i tidplanen beroende på att det i dagsläget är svårt att bedöma hur lång tid som kommer att krävas för uttorkning. Lokalerna omfattar även två sporthallar där det finns behov av renoveringsåtgärder. Genomförandet av sporthallarnas renoveringsåtgärder bedöms preliminärt kunna påbörjas i oktober 2025 och planen är att hallarna inte ska behöva stängas helt.

Renoveringsbehoven gäller framförallt skador i ytskikt och tätskikt vilket innebär en skaderisk för besökare samt att fukt tränger in i byggnadens konstruktion. Utöver det finns det brister i omklädningsrum, ventilationssystem, golvbrunnar, avlopp och reningsanläggning. 

Kontakta oss

Vi har spetskompetens inom ny-, om- och tillbyggnation och förvaltning av samhällsfastigheter. SKAB bidrar till att Sollentuna kommun utvecklas till en attraktiv verksamhets-, näringslivs- och bostadsort. 

Åk till toppen