Förslag till ny detaljplan för Turebergshuset ute på samråd

Förslag till ny detaljplan för Turebergshuset ute på samråd

Information från Sollentuna kommun, 30 oktober 2020:

Nu är förslaget till ny detaljplan för Turebergshuset ute för samråd. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av Turebergshuset. Utbyggnaden ska möjliggöra för mer publika funktioner i husets entréplan och för en mer levande miljö på torget.

Turebergshuset ska renoveras och entréplanet ska byggas ut. Det var i oktober 2019 som Samhällsbyggnadsnämnden gav kommunledningskontoret i uppdrag att påbörja planläggningen för att möjliggöra en utbyggnad av Turebergshuset. Under november är förslaget till ny detaljplan ute på samråd.

– Den nya detaljplanen möjliggör en välkomnande utbyggnad av Turebergshuset och möjliggör skapandet av ett mer attraktivt torg. Vi ser fram emot att ta del av de synpunkter som inkommer under samrådet, säger Moa Rasmusson (L), ordförande samhällsbyggnadsnämnden.

En detaljplan anger hur ett begränsat område i en kommun ska bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.

När samrådet är över beaktas de synpunkter som kommit in. Innan kommunen kan fatta beslut om antagande av en detaljplan ska planförslaget göras tillgängligt för så kallad granskning. Under granskningen ges myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen återigen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

– Det är viktigt att Sollentunaborna får göra inspel gällande både Turebergshuset och torget, då det kommer bli en knutpunkt för hela kommunen, säger Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande.

Nästa steg är att planen antas av kommunfullmäktige. Om inget giltigt överklagande sker vinner planen tre veckor efter beslut så kallad laga kraft. Tidsmässigt betyder det sommaren 2021.  

Välkomnande entré för invånare och besökare

En utbyggnad av entréplanet är en viktig del av förslaget. Syftet är att fler funktioner ska inrymmas där. Bland annat ska fullmäktigesalen flyttas ner från plan 13. Dessutom ska huvudbiblioteket, som idag ligger vid Aniariaplatsen, flytta in och inrymmas i entréplan samt våning 1 och 2.

Enligt förslaget byggs entréplanet ut söderut mot Turebergs torg. Utbyggnaden är i två våningar och går längs hela den södra fasaden. Väggarna av glas gör att utbyggnaden öppnar sig mot torget och tanken är att det ska bidra till att ge torget mer liv. Samtidigt ska huset bli mer välkomnande. 

Torget närmast Turebergshuset byggs om

Ombyggnaden mot torget innebär att en del träd framför Turebergshuset behöver tas bort för att göra plats för utbyggnaden.

Planen är att återplantera så många träd som det är möjligt på Turebergs torg i enligt detaljplanens gestaltning. I återställningen av torget ska även en mångfald i växtlighet bejakas och ambitionen är att Turebergs torg ska vara ett grönt och vackert torg.

Länk till samrådsunderlag

Länk till Sollentuna kommun: sollentuna.se

Visionsbilder framtagna av Murman Arkitekter AB.