Brandskydd

Det finns en bilaga avseende brandskydd i hyresavtalet. Där kan du se vem som ansvarar för vad i din lokal angående brandskyddet.

Vi på Sollentuna Kommunfastigheter  är skyldiga att arbeta systematiskt med brandskydd i alla våra fastigheter. Det gäller även dig som bedriver verksamhet i våra lokaler. Med systematiskt brandskyddsarbete, SBA, menas att du på ett organiserat sätt ska planera, utbilda, öva, dokumentera, kontrollera och följa upp brandskyddsarbetet.
De flesta verksamheter är utrustade med automatiskt brandlarm kopplat till räddningstjänsten. Kontakta din fastighetsförvaltare om du är osäker.

Om det uppstår en brand:
RÄDDA
Hjälp personer i omedelbar fara att utrymma via närmaste utrymningsväg.
LARMA
Larma genom att trycka på eventuell larmknapp och ringa 112.
SLÄCK
Om det bedöms möjligt, gör en första insats med tillgänglig släckutrustning.
ÅTERSAMLINGSPLATS
Enligt lokalens utrymningsplan.