Kulturfastigheter i Sollentuna

Vad innebär det att förvalta och utveckla Kulturfastigheter i Sollentuna?

Susanna Arbro, Avdelningschef Kulturfastigheter på SKAB, förklarar vad en kulturfastighet är och vad som krävs för att förvalta och utveckla Sollentunas Kulturfastigheter.

Susanna, förklara vad en kulturfastighet är?

Kort sagt kan man säga att vi på SKAB har i uppdrag att förvalta och utveckla Kulturfastigheterna i Sollentuna, för att säkerställa en mycket viktig del i kulturarvet. Det är ett uppdrag som vi är stolta över och som vi arbetar systematiskt för att säkerställa. Det finns olika märkningar för vad som är att betrakta som en kulturbyggnad/kulturmiljö. I Sollentuna finns många vackra kulturmiljöer, men ingen har idag byggnadsminnesmärkning.

Det finns skyddsbestämmelser för kulturellt värdefulla byggnader och miljöer på kommunal nivå regleras i Plan- och bygglagen.

Ett byggnadsminne är en kulturhistoriskt värdefull byggnad som skyddas genom beslut av Länsstyrelsen eller regeringen och som kan ge ägaren rätt till statligt stöd för att underhålla och sköta byggnaden.

Du har en lång karriär inom branschen, kan du förklara vad varsam och hållbar förvaltning innebär?

– Det handlar om att förstå gammal byggnadsteknik, och att ha respekt för kulturarvet. Men också att kunna anpassa gamla fastigheter till moderna krav utan att göra åverkan. Det handlar ju trots allt om kulturhistoriskt värdefulla byggnader i kommunen.

Det verkar hända mycket uppe på Stallbacken nu. Berätta vad som händer med fastigheterna?

Det pågår övergripande konditionsutredningar av alla byggnader runt Edsbergs slott och byggnaderna på Stallbacken. Underlaget som tas fram nu är grunden för både de mest akuta åtgärderna som måste till för att kunna bevara byggnaderna samt en långsiktig underhållsplan som sträcker sig till 2034. Utveckling av fastigheterna görs i den mån det går i samband med underhållsarbeten. Exempel är översyn av enkelt avhjälpta hinder för tillgänglighet, brandsäkerhet, el, ventilation, värmeflöden och VVS.