Två nya boenden för personer med funktionsnedsättning

Nu bygger vi två nya boenden för personer med funktionsnedsättning i Sollentuna

11 juni 2021

Måndag 7 juni tog kommunstyrelsen i Sollentuna beslut om att överlåta två fastigheter från kommunen till Sollentuna kommunfastigheter AB, SKAB. I uppdraget ligger också att påbörja planeringen för att bygga två nya LSS-boenden. De nya boendena ska vara klara för inflytt under 2023 respektive 2024.

I kommunens strategiska lokalförsörjningsplan framgår behov av fler boenden för personer med funktionsnedsättning. På kommunstyrelsens sammanträde beslutades därför att Sollentuna kommunfastigheter AB, SKAB ska påbörja genomförandet av två boenden, det ena i Norrviken på fastigheten Nocken 7 och det andra i Tureberg på fastigheten Tureberg 26:80. 

- "Ungdomar som har behov av en plats på ett LSS-boende ska ha möjlighet leva sina liv som alla andra och att flytta hemifrån. Därför är det mycket positivt att vi snart kan sätta spaden i marken för de här två boendena och jag ser fram emot att följa hur boendena växer fram", säger Anna-Lena Johansson (L), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

I beslutet ingår också att fastigheterna överlåts från kommunen till SKAB. På det sättet kan det kommunala fastighetsbolaget som har ansvar för samhällsfastigheterna, ta helhetsansvar över byggprocessen.

- "SKAB är mycket hedrade över att - i samarbete med Sollentuna kommun - få tillskapa ytterligare två viktiga omsorgsboende i Sollentuna. Oavsett vad du har för eventuella funktionsvariationer ska Sollentuna upplevas tillgängligt och du ska känna dig väl omhändertagen. De boenden SKAB nu bygger blir viktiga inslag för de personer som får förmånen att kalla detta boende för sitt hem” säger Thomas Ardenfors, styrelseordförande i SKAB.

Båda fastigheterna är i dagsläget obebyggda. SKAB genomför projektering under hösten, och upphandling av samverkans entreprenad under årsskiftet 2021/2022. Genomförandetiden för respektive boende beräknas vara ungefär två år och projekten genomförs efter varandra. Tillträde för Nocken 7 i Norrviken kan därmed tidigast bli under 2023, och för Tureberg 26:80 under 2024.

Vård- och omsorgskontoret kommer att upphandla driften för båda boendena.