Bakgrund och ägardirektiv

Ingår i Sollentuna kommunkoncern

SKAB är det yngsta bolaget i Sollentuna kommunkoncern. Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat kommunfullmäktige. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen eller koncernstyrelsen utfärdade direktiv för verksamheten.

Bakgrund

Utöver SKAB:s direktägda fastigheter ska bolaget förvalta de bebyggda fastigheter som ägs av Sollentuna kommun. Detta sker genom både teknisk och ekonomisk förvaltning av kommunens lokaler. Central del i uppdraget att förvalta kommunens lokaler är att bolaget ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till de brukande enheterna och underlätta för enheterna att nyttja lokalerna på kostnadseffektivt sätt (förvaltningsavtal § 6).

Lydelsen ovan innebär att bolaget i mångt och mycket ska behandla kommunens fastigheter på samma sätt som för bolagets egna fastigheter, att tillhandahålla så ändamålsenliga lokaler till så låg kostnad som möjligt. Förvaltningsavtalet omfattar 177 st. förvaltningsobjekt. Utöver att förvalta kommunens fastigheter ska SKAB även genomföra projektledning av alla ny-, till- och ombyggnationer för såväl SKAB:s egna fastigheter såväl som för kommunens fastighetsbestånd.

Sammanfattning av ägardirektiv

Bolaget ska aktivt engageras som ett verktyg för kommunen i förvaltning, produktion samt utveckling av verksamhetsfastigheter och kommersiella fastigheter. Bolaget ska medverka till att Sollentuna kommun utvecklas till en attraktiv verksamhets-, näringslivs- och bostadsort.

Bolaget ska genom ny-, om- och tillbyggnation, förvärv eller extern inhyrning tillgodose kommunens behov av LSS-boenden, särskilt boende, HVB-boende, för-, grund- och gymnasieskolor, kultur- och fritidsfastigheter eller anläggningar och kontorslokaler för administration och annan kommunal verksamhet. Bolaget får, i mindre omfattning, äga och förvalta bostadsfastigheter. Bolaget ska förädla och optimera fastighetsportföljen genom nyproduktion, förvärv, byte och försäljning av fastigheter.

Bolaget ska förvalta kommunens fastigheter i den omfattning som anges i drift- och förvaltningsavtal mellan kommunen och bolaget. Bolaget ska bidra till ett hållbart samhälle genom att kontinuerligt arbeta med socialt-, miljö- och klimatansvar.

Kontakta oss

Vi har spetskompetens inom ny-, om- och tillbyggnation och förvaltning av samhällsfastigheter. SKAB bidrar till att Sollentuna kommun utvecklas till en attraktiv verksamhets-, näringslivs- och bostadsort. 

Åk till toppen