Hållbarhet i fokus

Ett ansvarsfullt fastighetsbolag

Hållbarhet för SKAB är att vara en ansvarsfull arbetsgivare, fastighetsägare, byggherre och samhällsaktör. Vi ser på hållbarhet utifrån såväl miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter.

Som ett kommunägt bolag ska vi agera föredömligt och arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling för att skapa värde för Sollentuna kommun. Vi tar ansvar genom att arbeta långsiktigt med hållbarhet i fokus, för att skapa värde för våra kunder, ägare, men också för det samhälle vi verkar i. 

Exempel från vår verksamhet 

Här kan du inom kort läsa om några konkreta exempel från olika delar av vår verksamhet, som belyser vårt hållbarhetsarbete på olika sätt:

Strukturerat hållbarhetsarbete 

Då vi fortfarande är ett relativt nystartat bolag, så har vi hunnit komma en längre bit i vissa aspekter, och jobbar hårt för att fort utveckla andra. SKAB ska medverka till en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling i samhället. Miljötänkande ska integreras i beslutsfattande i all verksamhet. SKAB:s hållbarhetsarbete är en långsiktig process, som bygger på ständiga förbättringar med vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning som grund. Hållbarhetsarbetet i SKAB grundar sig i Sollentuna kommuns policy för Agenda 2030, kommunens miljöpolicy, vår värdegrund, samt den uppförandekod som vi arbetat fram för våra entreprenörer.

Hållbarhet är ett omfattande område att arbeta med. Det är viktigt att vi fokuserar våra resurser där de gör mest nytta, och bidrar till vår ägare Sollentuna kommuns mål som ”den första kommunen i landet som tillgodoser sina behov utan att tära på jordens resurser”. Vi har därför valt ut följande mål ur Agenda 2030, där vi ser att vi kan göra skillnad:

 • MÅL 4 - GOD UTBILDNING
  4.a Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en trygg, fredlig, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla.
 • MÅL 7 - HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA
  7.3 Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.
 • MÅL 11 - HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN
  11.4 Stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv.
 • MÅL 12 - HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
  12.7 Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar.

I bolagets verksamhet är det viktigt att ta hänsyn till miljö- och klimatfrågor vid nyproduktion av fastigheter samt vid förvaltning av befintligt bestånd.
SKAB ska leverera ändamålsenliga lokaler, där inomhusklimatet är en av de viktigaste faktorerna. I den dagliga driften har SKAB och dess entreprenör ett gemensamt fokus på inomhusklimat via optimering av inomhustemperatur och luftflöden, vilket i många fall leder till energieffektivisering. En markant del av energianvändningen ligger i det äldre fastighetsbeståndet. I underhållsplaneringen så har SKAB fokus på energieffektiviserande åtgärder, ofta i samband med andra underhållsåtgärder.

Deltar i Miljönätverket
SKAB deltar aktivt i Sollentuna kommuns nätverk av tjänstemän (miljöombud) från alla förvaltningar och från de helägda bolagen. Nätverket är ett stöd för hela kommunorganisationen i arbetet med miljö- och klimatfrågor. Nätverket bygger tillsammans kunskap och delar den med kollegorna i sina förvaltning eller sitt bolag. Nätverket
hjälps åt att hitta gemensamma lösningar på de utmaningar som dyker upp.

Ekologisk hållbarhet - Kort beskrivning av prioriterade områden 

Energieffektivisering
Som fastighetsägare och fastighetsförvaltare har vi möjligheter att påverka energianvändningen i våra hus, till exempel genom investeringar i tekniska system och i byggnadens klimatskal. Här bedriver vi ett systematiskt arbete tillsammans med vår driftentreprenör, som genomför energikartläggningar och presenterar åtgärdsförslag. Därutöver påverkar våra hyresgäster energianvändningen utifrån den verksamhet de bedriver.

Energideklaration
Vi arbetar strukturerat med att energideklarera alla våra fastigheter. Då energideklarationer, enligt myndighetskrav, ska genomföras vart tionde år på befintliga fastigheter (efter två år på nya fastigheter) görs detta med olika intervaller. Under 2020 har ett antal fastigheter energideklarerats.

Ny belysning i flera fastigheter
Under 2020 har vi installerat ny närvaro- och rörelsestyrd LED-belysning i ett flertal antal förskole- och skolfastigheter, vilket kommer att ge stora energibesparingar i dessa fastigheter. Exempel på detta är Rudbecks gymnasium, Sofielunds förskola, Häggviksskolans gymnastikbyggnad och Bikupans förskola.

Utbyggnad av solpaneler
Gröndalsskolan var den första skolan i Sollentuna som fick solceller på sitt tak! Gröndalsskolan har en årsförbrukning på 90 000 kilowattimmar och solcellerna kommer att stå för cirka 40 procent av den årliga elanvändningen. För kommande åtgärder i äldre byggnaders energisystem kommer möjligheten till solceller att övervägas.

Minskad klimatpåverkan
SKAB arbetar fokuserat med att minimera våra klimatpåverkande utsläpp, som en del av Sollentuna kommuns ambition att 2030 ska kommunens egna verksamheter ha noll-utsläpp. Detta arbete sker i både nyproduktion och i förvaltning. För vår egen organisation har vi infört elbilar för resor i tjänsten, och ser över möjligheten till att köpa in cyklar för personalen att använda.

Hållbart byggande - miljöplan
I varje nyproduktionsprojekt finns en miljöplan. Miljöplanen syftar till att redogöra för projektets miljöarbete. Miljöplanen redovisar vilka miljökrav Sollentuna kommun och SKAB ställer samt hur dessa ska hanteras. Kraven i miljöplanen ska följas av alla inblandade parter, bland annat projektledning, projektörer och entreprenörer. Miljöplanen ska arbetas in i handlingar, följas upp och kan komma att revideras under projektets gång. Miljöplanen har fokus på energi, byggvaror, innemiljö, fukt, avfall, buller, utemiljö och byggfordon. Planen utgör ramverk för hur vi arbetar med dokumentation, avvikelsehantering, utredningar och erfarenhetsåterföring i projektet.

Miljöbyggnad silver
I miljöplanen framgår att våra nybyggnationer ska använda sig av klassificeringen Miljöbyggnad som kravställning. Ambitionen är att alla nyproduktioner minst ska uppfylla kriterierna för Miljöbyggnad silver. Miljöbyggnad silver är Sveriges ledande miljöcertifiering för byggnader, som passar för svenska regler och förhållanden. Den är framtagen av Sweden Green Building Council SGBC, som är Sveriges ledande medlemsorganisation för hållbart samhällsbyggande. För att uppfylla kriterierna för Miljöbyggnad silver i projekt, innebär att övergripande mål tidigt formuleras och att detaljerade mål successivt konkretiseras i specifika mätbara krav och indikatorer. De principer och aktiviteter som ska tillämpas beskrivs i miljöplanen och arbetet följs upp och dokumenteras.

• Energianvändning
• Värmeeffektbehov
• Solvärmelast
• Andel av energislag
• Ljudklass
• Radonhalt
• Ventilationsstandard
• Kväveoxid
• Fuktsäkerhet
• Termiskt klimat vinter
• Termiskt klimat sommar
• Dagsljus
• Dokumentation av byggvaror
• Utfasning av farliga ämnen

Ekonomisk hållbarhet - Kort beskrivning av prioriterade områden 

Hållbara affärer
Genom en hållbar ekonomisk utveckling skapas förutsättningar för att SKAB ska kunna fortsätta bedriva ett ansvarsfullt och affärsetiskt företagande. SKAB ska kännetecknas av ansvarstagande, bra bemötande och hög etik och moral. Vi tar avstånd från all form av korruption och det är självklart att våra leverantörer delar dessa värderingar.

Etiskt företagande
Det är av största vikt att vi i alla avseenden agerar affärsetiskt och att varken bolaget eller enskilda medarbetare kan misstänkas för korruption eller mutbrott. Bolaget lyder under flera styrdokument som syftar till att motverka oegentligheter:
• SKAB följer Sollentuna kommuns policy och riktlinjer avseende mutor.
• Vi har arbetat fram en Uppförandekod för Entreprenörer, som implementerats under året.
• Laglig arbetskraft - Alla entreprenörer och leverantörer som arbetar på våra fastigheter och projekt ska kunna identifiera sig med ID06, som är standard i branschen. Vi har också närvaroregistrering på alla byggarbetsplatser.
• Redovisning av bisyssla - I enlighet med Sollentuna kommuns riktlinjer för bisyssla får medarbetarna. 

Social hållbarhet - Kort beskrivning av prioriterade områden 

Internt socialt ansvar
Det interna sociala ansvaret är högt prioriterat för SKAB. Vi vill säkerställa att varje enskild anställd har en bra arbetsmiljö ur både fysiska som psykologiska perspektiv. Både på kontoret och i de miljöer där man utför sitt uppdrag. Vi ser att det är viktigt att det finns en hälsosam balans mellan arbete och återhämtning, samt förutsättningar för friskvård. Vi har arbetat med medarbetarundersökningar kontinuerligt sedan slutet av 2019, för att få ett bra underlag och följa denna utveckling över tid.

Under 2020 har pandemin fått oss att ha extra fokus på detta, då medarbetarna i första hand har arbetat hemifrån. Under våren 2020 genomförde vi ”pulsmätningar”, kortare medarbetarundersökningar, varannan vecka, för att få en snabb indikation på hur man upplever sin situation. Den blev ett mycket bra instrument till att kunna sätta in insatser, och ha en vidare dialog kring vad som krävs för att nå våra högt ställda mål kring att känna delaktighet, få stöttning av chefer och medarbetare, och praktiska åtgärder kring att kunna utföra sina arbetsuppgifter från sitt hemmakontor.

Externt socialt ansvar
Ökad social hållbarhet ger många vinnare för ett samhälle. T.ex. minskar skadegörelse, skötselkostnader och driftkostnader. SKAB har tillsammans med Sollentuna kommun och Sollentunahem, erbjudit möjlighet till rabatt på hyra till våra lokalhyresgäster som påverkat  ekonomiskt av Coronapandemin. Hyresrabatterna infördes från mars 2020, och förlängdes till att innefatta resten av året. Syftet är att underlätta för våra hyresgäster under en period, värna kommunkoncernens ekonomi och på sikt kunna behålla så många företagare som hyresgäster som möjligt.

Kontakta oss

Vi har spetskompetens inom ny-, om- och tillbyggnation och förvaltning av samhällsfastigheter. SKAB bidrar till att Sollentuna kommun utvecklas till en attraktiv verksamhets-, näringslivs- och bostadsort. 

Åk till toppen