Uppförandekod entreprenörer

Det är för våra hyresgäster skull vi arbetar. Och det är för deras skull vi har engagerat dig som entreprenör.

På SKAB har vi fyra ledord, våra värderingar, som vägleder det dagliga arbetet inom företaget:

  • Samhällsnyttiga
  • Kundfokuserade
  • Ansvarstagande
  • Bra bemötande

Dessa bär vi med oss i mötet med våra hyres­gäster, liksom i mötet med våra entreprenörer.

Som engagerad av SKAB representerar du bolaget och vi förväntar oss att du är positiv och vänlig i kontakten med såväl våra hyres­gäster som med eventuella andra entrepre­nörer på plats. Med den här handboken vill vi hjälpa dig att vara en god representant.

Mötet med verksamheterna 

När du rör dig på våra fastigheter är chansen stor att du träffar representanter från verksamheten. Ibland även personal och barn/elever. Presentera dig och berätta vad du gör där. Var alltid beredd att legitimera dig med ID 06. Framförallt de yngre barnen är ofta nyfikna på dig. Var vänlig och svara tillmötesgående på deras frågor så blir de glada.

Respektera de regler som gäller i den fastig­het du besöker, t ex skoförbud, parfymförbud eller förbud mot att ta med vissa livsmedel in i lokalerna. Naturligtvis råder det rökförbud på alla våra fastigheter.

Anmälan och nyckelhantering

Det är önskvärt att du anmäler din närvaro till verksamheten när du kommer till lokalen. 

För att komma in i våra fastigheter kan du antingen kvittera ut en nyckel hos Caverion (fråga din kontaktperson på SKAB), eller bli insläppt av verksamheten, om de är på plats i lokalerna. Kom överens med din kontakt på SKAB om vilket alternativ som är bäst för ditt uppdrag.

SKAB är beställare

Det är viktigt att komma ihåg att det är SKAB (och inte verksamheten på plats) som är beställare. Får du önskemål från personer du möter i våra lokaler, hänvisa dem vidare till förvaltaren för den aktuella lokalen.

Informera i god tid

Om ditt arbete medför störningar av allvar­ligare slag (t ex avstängning av vatten eller el, avspärrning av delar av lokalerna/mark etc) måste verksamheten, förvarnas ett par dagar i förväg. Rådgör med förvaltaren för fastigheten, som har ansvaret för kontakterna.

Säkerhet

Stäng grindar och dörrar

Var noga med att stänga och låsa dörrar till utrymmen som elever och personal inte ska ha tillträde till. Var också mycket noggrann med att stänga grindar efter dig när du arbe­tar på våra förskolor och skolor.

Säkra installationer

Se till att alla arbeten och installationer är säkra under hela arbetets gång och ha upp­sikt över dina verktyg och material. Barn är nyfikna och verktyg och annat kan vara väl­digt lockande.

Larm

Många av våra lokaler är utrustade med larm. Under skollov etc. är våra lokaler larmade även under dagtid. Stäm av med din uppdragsgivare vad som gäller och om det behöver larmas av. Se till att skydda branddetektorer från damm och smuts när du utför arbeten.

Om du planerar att stänga av larm i samband med ditt arbete ska detta anmälas till SKAB och till verksamheten senast två arbetsdagar i förväg.

Heta arbeten

Den som utför Heta Arbeten ska ha giltigt ”certifikat för Heta Arbeten”. Tillstånd för heta arbeten ska vara utfärdat av SKAB.

De säkerhetsregler (Säkerhetsregler SBF HA-001.04) som gäller vid kontroll av arbets­plats – avstånd till brännbart material, släckutrustning, brandvakt, med mera – ska följas.

Vid heta arbeten måste brand larmet alltid stängas av. Se till att skydda branddetektorer från damm och smuts när du utför arbeten. Anmäl avstängning av brandlarm till Caverion senast två arbetsdagar före arbetet.

Praktiska frågor

Parkering

Parkering sker på anvisad plats och enligt gällande bestämmelser. SKAB avsäger sig ansvar för eventuella parkeringsböter.

Biltrafik på skol- och förskolegårdar får endast ske vid i- och urlastning av material och verktyg. Självklart visar du största aktsamhet och tar hjälp av ledsagare.

Parkera så att du inte hindrar utrycknings-fordon och transporter eller blockerar passager, d.v.s. enligt gällande regler.

Städat och snyggt

Städa undan efter dig när arbetet är slut för dagen. Ta med skräp eller släng på anvisad plats.

Bestickning

SKAB lyder under Sollentuna kommuns riktlinjer för mutor vilket innebär att alla försök till bestickning ska avvisas och anmälas.

Vi förväntar oss att även du följer dessa regler. Läs mer om vår policy och riktlinjer avseende mutor här. 

Nöjda kunder

SKAB högsta målsättning är att ha nöjda kunder. Därför genomför vi t.ex. undersökningar för att mäta våra kunders – d.v.s. verksamheternas – nöjdhet.

Vi vet att våra kunder fäster stor vikt vid hur kontakten med SKAB och våra entreprenörer fungerar. Tack för att du hjälper oss att få nöjda kunder!

Kontakta oss

Vi har spetskompetens inom ny-, om- och tillbyggnation och förvaltning av samhällsfastigheter. SKAB bidrar till att Sollentuna kommun utvecklas till en attraktiv verksamhets-, näringslivs- och bostadsort. 

Åk till toppen