Kulturfastigheter

Storsatsning på kulturfastigheter!

Efter ett gediget arbete hos kulturfastighetsavdelningen på Sollentuna Kommunfastigheter AB, SKAB, och kommunledningskontoret har kommunfullmäktige nu beslutat att ge SKAB i uppdrag att storsatsa på kulturfastigheterna i kommunen. Över en tioårsperiod med start 2024 satsas totalt 78,4 miljoner på renovering och underhåll. Under nästa år drar arbetet igång och kommunen lägger 14,6 miljoner kronor på arbetet med upprustning av vårt kulturarv.

I juni i år fick SKAB i uppdrag av kommunstyrelsen att tillsammans med kommunledningskontoret ta fram en sammanställd lista över kommunens kulturfastigheter. I uppdraget ingick även att ta fram en strategi och en handlingsplan för alla kulturfastigheter samt att fokusera på de kulturfastigheter som kommunen har för avsikt att långsiktigt äga och förvalta. Resultatet blev att det i kommunen finns 63 stycken kulturfastigheter med högt kulturhistoriskt värde som föreslås behållas i kommunal ägo.

SKAB:s ordförande Hanna Clerkestam:
- Det är otroligt glädjande att vi äntligen har kommit i mål med en strategi och en satsning på Sollentunas kulturfastigheter. Det har varit en lång process och nu ser vi fram emot att kunna renovera och hyra ut dessa vackra byggnader till både privatpersoner och aktörer som har för avsikt att bevara det kulturhistoriska värdet. Kulturfastighetsavdelningen på SKAB har tillsammans med kommunledningskontoret gjort ett gediget arbete.


Kulturfastighetschef Susanna Arbro:
- Kulturfastighetsavdelningen ser verkligen fram emot de kommande åren och brinner för att renovera byggnader i kommunens kulturhistoriska miljöer. Arbetet kräver noga planering och varsam renovering.

Kort om uthyrning

För fastigheter för bostads- eller fritidsändamål gäller kommunens antagna ”Regler för uthyrning av kommunens bostadshus och fritidshus” och fastigheterna hyrs ut vid lämpligt tillfälle. Reglerna stadgar i korthet att lediga objekt ska annonseras och visas på lämpligt sätt och att kommunen har fri prövningsrätt vid bestämmande om vem som får hyra ett objekt. Lediga bostäder och fritidshus publiceras på www.skab.se/uthyres

Gällande uthyrning av vakanta lokaler (ej bostäder och fritidshus) sker uthyrning till den part som bäst motsvarar den tänkta verksamhet för respektive fastighet och som klarar sedvanlig ekonomisk prövning och lämplighetsbedömning.


Renovering av Edbergs slott

Vinter 
Arbetet är klart och Slottet är otroligt vackert! 

Hösten
Arbetet med renoveringen av det fantastiska Edsbergs slott har löpt på bra och enligt plan, samt uppfyllt önskade förväntningar.

Under hösten är arbetet med fasaden klar, den har fått en helt ny puts. Taket har lagats på sina håll och där det behövts har taket bytts ut. Fönster och fönsterkarmar har renoverats och målats.

Under vecka 44 kommer ställningen att tas ned och veckan efter, vecka 45, sker slutbesiktningen av renoveringen.

Juni
Nu har putsen knackats ned. Fasad och sockel är avfärgat. Taket är rivet och entreprenören har åtgärdat de rötskador som fanns i taket och det har även gjorts plåtarbeten för att undvika fukt i taket. Fönstren är skickade till ett snickeri för att slipas och målas. 

Maj
Den 2 maj, påbörjades renoveringen av Edbergs slott! I samarbete mellan Sollentuna kommun, SKAB och Mälarfasad AB pågår en fönster-, fasad- och takrenovering av det vackra Edsbsergs slott! Arbetet förväntas vara klart hösten 2023.

Förvaltning och utveckling av kulturfastigheter 

SKAB har i uppdrag att förvalta och utveckla Kulturfastigheterna i Sollentuna, för att säkerställa en mycket viktig del i kulturarvet.

Edsvik

Kommunfullmäktige har tagit beslut om en långsiktig plan för Edsvik. Målet är att göra Edsvik till en tillgängligare och mer levande mötesplats, med en mix av aktörer som tillsammans driver utvecklingen i området framåt. 

edsvik.se hittar du alltid en uppdaterad kalender för vilka aktiviteters om finns i Edsvik just nu. 

 

Visualisering i 3D

I samband med utredningar för Edsbergs slott har ritningarna setts över, och en 3D-visualisering har tagits fram. Behov fanns av en korrekt geometrisk digital ritning, inför ROT-projekt framöver.

Kontakta oss

Vi har spetskompetens inom ny-, om- och tillbyggnation och förvaltning av samhällsfastigheter. SKAB bidrar till att Sollentuna kommun utvecklas till en attraktiv verksamhets-, näringslivs- och bostadsort. 

Åk till toppen