Totalrenovering av Turebergshuset

Slutkostnadsprognosen för totalrenoveringen av Turebergshuset blir mycket glädjande cirka 120 miljoner kronor under ursprunglig budget!

Totalrenovering av Turebergshuset 

Efter mer än 40 år var Turebergshusets lokaler slitna och omoderna och husets tekniska infrastruktur var uttjänt. För att kunna tillgodose ett nytt, flexibelt arbetssätt och en bra arbetsmiljö för de anställda var det nödvändigt med en totalrenovering av bland annat ventilation, vatten, avlopp, el och hissar. En annan viktig del av renoveringen var att öka säkerheten kring både medarbetare och besökare till Turebergshuset. SKAB tog 2019, tillsammans med kommunen, fram en förstudie som visade på en kalkyl/kostnadsbedömning för renoveringen på 550 miljoner kronor, detta blev den ursprungliga budgeten. Slutkostnadsprognosen visar glädjande på cirka 120 miljoner under ursprunglig budget, nämligen 429 miljoner kronor.
Ordförande Sollentuna Kommunfastigheter AB, Thomas Ardenfors:
- Att totalrenovera en offentlig byggnad i Sverige har många gånger förknippats med både förseningar och ökade kostnader. Renoveringen av Turebergshuset hade initialt en budget på 550 miljoner kronor och när vi nu närmar oss att stänga böckerna konstateras att slutkostnaden hamnar cirka 120 miljoner kronor under ursprunglig budget. I sammanhanget är det också värt att påminna om att vi även höll tidplanen och att Turebergshuset nu åter är fyllt med tjänstemän och politiker, men även med mängder av besökare från allmänheten som nyttjar biblioteket. Som styrelsens ordförande kan jag bara konstatera att samarbetet inom bolaget, med Sollentuna kommun som hyresgäst samt med vår entreprenör COBAB, fungerat utmärkt och att vi nu har ett kommunhus redo att fungera i allmänhetens tjänst under flera årtionden framöver.

Hur kunde då resultatet bli så bra?

Den ursprungliga budgeten på 550 miljoner kronor baseras på kalkylsiffror från externa kalkylatorer och det procentbaserade påslag som man erfarenhetsmässigt lägger på ombyggnads- och renoveringsprojekt för risker och överraskningar.

Efter entreprenörens projektering togs en ny kalkyl fram inför genomförandet som var avsevärt lägre än den ursprungliga budgeten.

De risker och kostnadsökningar som uppkommit under projektet har kompenserats av besparingar och mer ekonomiska alternativ tack vare ett gott samarbete med entreprenören och en hög gemensam målsättning att hitta sätt att begränsa kostnader. Därför har slutkostnaden, totalt sett, kunnat sänkas till avsevärt lägre än den kalkylerade kostnaden.

Projektet har också varit förskonat från mycket av den negativa påverkan i form av kostnadsökningar som pandemi och krig medfört, i och med att man påbörjade utförandeskedet tidigt i pandemin då många andra projekt stoppades eller pausades.

VD Sollentuna Kommunfastigheter AB, Andreas Hellström:

  • Vi kan mycket glädjande konstatera att projektet hållit såväl tidplan som budget. Slutkostnadsprognosen är drygt 120 miljoner kronor under ursprunglig budget och ca 100 miljoner kronor under gällande budget och detta lyckas vi med tack vare ett mycket fint samarbete mellan projektledning, entreprenör och kommun där stort fokus har legat på en ansvarsfull ekonomi.

För ytterligare information, välkommen att kontakta:

Thomas Ardenfors, ordförande SKAB: thomas.ardenfors@sollentuna.se 073- 915 16 88

Andreas Hellström, VD SKAB: andreas.hellstrom@skab.se 073-915 16 35