En förskole gård växer fram – Tegelhagens förskola

En förskole gård växer fram – Tegelhagens förskola

Tegelhagens förskola har nu blivit invigd, och förskolans egen gård är i princip klar. På förskolan går drygt 100 barn. Den ligger i direkt anslutning till Tegelhagens skola och Tegelhagens idrottshall.

Fastigheten klar innan gården

Förskolans verksamhet startade i sina nya lokaler då fastigheten var klar, men gården inte var helt på plats. Under vintern 2020 kom de grundläggande delarna på plats på gården, t.ex. sandlåda med solskydd, asfalterade platta ytor för lek, trappa och sittmöjligheter i trä, och sov-hus där de yngre barnen sover. Under sommaren 2020 har några kompletteringar kommit till, som ett andra solskydd, monterade stafflier på en av väggarna, klätterhandtag på förråds-väggen, hybridgräs utanför sov-stugorna, målningar på asfalten, en andra sandlåda, samt ytterligare ett staket. Än är det några träd och plantor som saknas pga. långa leveranstider. Dessa kommer att tillföra ytterligare solskydd, samt inramning.

Från SKAB:s perspektiv, lämnar Projektavdelningen över gården nu till Förvaltningsavdelningen, som har ansvaret att förvalta och drifta gården, i tät dialog med verksamheten.

En process att arbeta fram en ny gård

Alla skolor i Sollentuna utgår från Barn- och utbildningskontorets funktionsprogram, där hållbarhet, mötesplats och kreativt lärande ingår. Men en viktig del är också förskolans eller skolans egen pedagogik. För Tegelhagens del, är utomhuspedagogik en viktig del. Det betyder att man använder sig av skogen som ligger precis i anslutning till förskolan, för dagliga utflyter. På så sätt är lärmiljön inte begränsad till förskolan och gården, utan man drar nytta av naturen runt omkring också.

- ”I arbetet med att gestalta de nya skolgårdarna/förskolgårdarna så medverkar flera aktörer, bl.a. verksamheten, projektledare, förvaltare och externa konsulter som landskapsarkitekter m.m. Arbetet pågår under en längre tid och avvägningar om funktioner och materialval behöver ständigt göras, bl.a. av förvaltningstekniska och ekonomiska skäl” förklarar Tobias Svalstedt, enhetschef Strategiska lokalenheten.

Trädgårdsarkitekten förklarar

”Ambitionen med växtgestaltningen har varit att avspegla den lokala naturen och använda ett inhemskt växtmaterial i så stor utsträckning som möjligt för att värna om områdets ekologi. Genom användandet av lokala arter bidrar projektet till att stärka ekologiska samband, skapa habitat för djur och växter och skapa ett projekt som bidrar positivt till klimatet och för barnen som använder gården. Detta i linje med projektets, kommunens och Sveriges miljömål”.   

Vad händer nu

Under hösten 2020 påbörjas det arbete som rektor Johan Rosengren ser fram emot. Det är när personal och barn tillsammans bor in sig på gården, utformar och kompletterar. Det är t.ex. planteringar i de stora planteringskärlen som man tog med sig från sin gamla gård, som kommer att bilda ”rum i rummet”, och gångar på gården. Även fler gångar ska göras i de planterade buskarna, som gör att barnen kan utforska mer.

Rektor Johan Rosengren förklarar arbetet framåt: ”Nu har vi en grund att utgå från, med hållbara och bra material. Nu ska vi göra gården till ”vår” gård, barn och personal tillsammans!” 

Sov-hus för de mindre barnen, med hybridgräs utanför. Hybridgräs är en blandning av konstgräs och naturligt gräs. Ett träd ska planteras i mitten, för att tillföra skugga och inramning.